Nieuws > Rapport Samenwerking sociaal- en zorgdomein
Langer Thuis

Rapport Samenwerking sociaal- en zorgdomein

Het rapport Samenwerking sociaal- en zorgdomein biedt een handreiking aan gemeenten en zorgverzekeraars hoe zij de samenwerking tussen sociaal en medisch domein kunnen vormgeven of verdiepen.

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben onlangs afspraken gemaakt over landsdekkende, structurele samenwerking op regionaal niveau. Samenwerking tussen beide partijen is niet nieuw; de afgelopen jaren is op veel plekken in het land de samenwerking van de grond gekomen. Dit levert bruikbare inzichten en goede voorbeelden op. Dat is echter nog niet in alle gemeenten en regio’s zo. Tegelijkertijd neemt het besef toe dat deze samenwerking noodzakelijk is om goede ondersteuning en zorg te kunnen organiseren dichtbij de mensen en zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen (meer) zorg nodig hebben. En ook om de stijgende zorgkosten te beteugelen. Anders gezegd: om de doelen van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) te kunnen realiseren en samenwerking over de grenzen van het sociaal domein en het zorgdomein mogelijk te maken. Vanzelfsprekend vraagt dit vooral goede samenwerking op de werkvloer, tussen professionals en aanbieders van ondersteuning en zorg. Samenwerking tussen de financiers –zorgverzekeraars, gemeenten (en waar het de Wet langdurige zorg betreft het Rijk) –moet dit mogelijk maken. Via inkoop en subsidie kunnen zij zorgverleners uitdagen hun dienstverlening af te stemmen en inzet op preventie stimuleren. Maar hoe pak je dit in gezamenlijkheid aan vanuit verschillende wettelijke kaders en verantwoordelijkheden?

Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen dit document gebruiken ter inspiratie, voor een gesprek over beleid of als bron voor de afspraken in de regio. Met als doel om te werken aan het realiseren van betere verbinding tussen domeinen, en daarmee de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie

Meer nieuws van het programma Langer Thuis