Nieuws > Taskforce Wonen & Zorg stimuleert realisatie woonzorgvoorzieningen voor ouderen
Langer Thuis

Taskforce Wonen & Zorg stimuleert realisatie woonzorgvoorzieningen voor ouderen

VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK hebben gezamenlijk de Taskforce Wonen & Zorg opgericht. De Taskforce maakt zich er sterk voor dat in de komende jaren overal in Nederland partijen op lokaal niveau komen tot uitvoering van gezamenlijke prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein en voorzitter van Taskforce: “We richten ons in het bijzonder op realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast hebben we aandacht voor de woonzorgbehoeften van andere, kwetsbare doelgroepen. Voor gemeenten zijn die vraagstukken verbonden. Want als we nu de dringende problemen rond de uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet oplossen, komen we niet toe aan het grote vraagstuk rond de ouderen.”

VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK hebben gezamenlijk de Taskforce Wonen & Zorg opgericht. De Taskforce maakt zich er sterk voor dat in de komende jaren overal in Nederland partijen op lokaal niveau komen tot uitvoering van gezamenlijke prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein en voorzitter van Taskforce: “We richten ons in het bijzonder op realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast hebben we aandacht voor de woonzorgbehoeften van andere, kwetsbare doelgroepen. Voor gemeenten zijn die vraagstukken verbonden. Want als we nu de dringende problemen rond de uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet oplossen, komen we niet toe aan het grote vraagstuk rond de ouderen.”

Nederland vergrijst in hoog tempo
Uit onderzoek blijkt dat Nederland in hoog tempo vergrijst; van 1,3 miljoen 75-plussers nu naar 2,1 miljoen in 2030. De jaren erna zal de vergrijzing verder toenemen. Adriani: “Het overgrote deel van deze ouderen woont zelfstandig, maar krijgt wel behoefte aan ondersteuning en zorg.” Nijpende vraagstukken op het gebied van eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en toenemende tekorten aan personeel in de zorg komen hier bij elkaar. “Partijen hebben elkaar daarom hard nodig om tot oplossingen te komen”, zegt Adriani.

Eerst de opgave in beeld brengen
In de komende maanden bereidt de Taskforce zijn werkplan voor 2020 voor. Daarvoor is kwartiermaker Heleen Stigter aangesteld. De Taskforce wil zich er hard voor maken dat partijen op lokaal niveau beschikken over de juiste informatie. Adriani: “Het gaat om vragen als: Hoe ziet de demografische ontwikkeling eruit? Welke woon- en zorgbehoeften spelen daarbij? Hoe ziet het aanbod van woningen er nu uit? Wat zijn geschikte woningen? Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwbouw en transformatie van bestaande bouw? Uiteindelijk willen we dat iedereen fijn en verzorgd kan wonen.” Daarom gaat de Taskforce gemeenten, corporaties en zorgpartners uitdagen om samen in kaart te brengen hoe groot de vraag naar de combinatie van wonen en zorg is. Zodat lokale partners vervolgens kunnen bepalen hoeveel er moet worden gebouwd of verbouwd en hoe dat moet worden geregeld.

Taskforce gaat hardnekkige vraagstukken oplossen
Op verschillende plaatsen in het land experimenteren gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en andere partners al met het tot stand brengen van nieuwe woonzorgarrangementen. Partijen lopen daarin tegen allerlei belemmeringen aan. Adriani: “Hoe kom je tot een gedeelde bestuurlijke visie? Hoe vertaal je dit naar concrete acties? Wie pakt welke rol en verantwoordelijkheid? Welke ruimte is er om tot sluitende financiële afspraken te komen? Denk bijvoorbeeld aan realisatie en financiering van ontmoetingsruimtes in bestaande wooncomplexen. We gaan onderzoeken waar hardnekkige vraagstukken liggen. Die willen we aanpakken om doorbraken te realiseren.” Eind dit jaar presenteert de Taskforce op welke manier zij hun ambities willen gaan waarmaken.

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

  • Hans Adriani, wethouder Wonen gemeente Nieuwegein (voorzitter Taskforce)
  • Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn gemeente Leiden
  • Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland
  • Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot
  • John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland
  • Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten
  • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
  • Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van BZK

Interview met voorzitter van de Taskforce, Hans Adirinai in de Volkskrant

Meer nieuws van het programma Langer Thuis